Ładowanie...

Regulamin

Regulamin warsztatów prowadzonych w ramach SYNCHRONIA Czasoprzestrzeń
Inspiracji

§ 1 Postanowienia ogólne.
§ 2 Warunki uczestnictwa w warsztatach.
§ 3 Płatność.
§ 4 Odwołanie lub zmiana terminu warsztatów przez Organizatora.
§ 5 Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach.
§ 6 Prawo odstąpienia, procedury reklamacyjne.
§ 7 Polityka prywatności.
§ 8 Przepisy końcowe.
Załącznik nr 1 – WZÓR PISEMNEGO OŚWIADCZENIA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH STANOWIĄCEGO ZGODĘ NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W WARSZTATACH PROWADZONYCH W RAMACH SYNCHRONIA CZASOPRZESTRZEŃ INSPIRACJI
Załącznik nr 2 – FORMULARZ ZGODY NA UTRWALANIE, WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Załącznik nr 3 – WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY BĘDĄCY ZAŁĄCZNIKIEM DO USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA
Załącznik nr 4 – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY BĘDĄCY ZAŁĄCZNIKIEM DO USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA
Polityka plików „cookies”

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin warsztatów zwany dalej Regulaminem określa zasady udziału w zajęciach prowadzonych w ramach SYNCHRONIA Czasoprzestrzeń Inspiracji zwanej dalej SYNCHRONIA. Organizatorem warsztatów odbywających się pod adresem przy ul. Klonowicza 14/5, 64-100 Leszno jest Hanna Sobkowska Synchronia Czasoprzestrzeń Inspiracji, NIP 7391907830, REGON 301211540, adres: 64-115 Wilkowice, ul. Mleczna 2, zwana dalej Organizatorem, która prowadzi działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem rejestrowym 1396. Adres do korespondencji: 64-115 Wilkowice, ul. Mleczna 2. Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, który dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.synchronia.com.pl i zobowiązanie do przestrzegania go przez Uczestnika zajęć. Uczestnikiem jest osoba uprawniona, na podstawie zawartej umowy, do uczestnictwa w przynajmniej jednych warsztatach. Zgłaszającym jest osoba, która wyraziła chęć uczestnictwa w warsztatach poprzez formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej
Organizatora www.synchronia.com.pl, wysłanie maila na adres biuro@synchronia.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 669 89 02 71 lub bezpośrednio u Organizatora. Warsztaty oznaczają warsztaty grupowe oraz zajęcia indywidualne wskazane w sposób szczegółowy na stronie internetowej Organizatora www.hannasobkowska.pl. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach.

Właścicielem i administratorem serwisu www.synchronia.com.pl oraz administratorem danych osobowych jest Organizator. Do korzystania ze strony internetowej wymagane są: przeglądarka internetowa z obsługą JavaScript, zalecana rozdzielczość – minimum 1024×768. Brak spełnienia wymagań określonych w niniejszym punkcie może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Uczestników oraz innych użytkowników. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu do przygotowania treści bezprawnych, działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

§ 2 Warunki uczestnictwa w warsztatach

Uczestnikami warsztatów dla dorosłych mogą być jedynie osoby powyżej 14 roku życia. Do udziału osób niepełnoletnich w warsztatach prowadzonych w ramach SYNCHRONIA wymagane jest zgłoszenie przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz złożenie przez nich pisemnego oświadczenia. Wzór pisemnego oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych dostępny jest na stronie internetowej
Organizatora i stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zgłoszenie chęci uczestnictwa oraz dokonanie wpłaty części ceny za warsztaty, w terminie określonym przez Organizatora, na konto bankowe Organizatora wskazane w § 3 Regulaminu. Wpłata części ceny za warsztat, stanowi rezerwację miejsca na warsztatach. Wysokość części ceny, będącej rezerwacją miejsca na warsztatach, określona jest indywidualnie do każdych warsztatów i zawarta w dziale „najbliższe warsztaty” na stronie internetowej Organizatora www.hannasobkowska.pl. W przypadku, gdy zgłoszonych Uczestników jest więcej niż miejsc na warsztatach, o rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat części ceny za warsztaty. Utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika biorącego udział w warsztatach jest możliwe jedynie pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody Uczestnika, a w przypadku osób niepełnoletnich, zgody rodziców lub opiekunów prawnych (formularz zgody stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu). Plan zajęć przeprowadzanych w ramach SYNCHRONII dostosowany jest pod względem programowym i organizacyjnym do zainteresowań, potrzeb, wieku uczestników, a także omówiony ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu, programu, harmonogramu i Regulaminu. Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego, zarówno w czasie zajęć jak i pomiędzy nimi. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego, osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat przeżyły kryzys emocjonalny, cierpią na zaburzenia depresyjne lub mają rozpoznane choroby, przy których uczestnictwo w warsztatach może mieć wpływ na pogorszenie stanu zdrowia uczestnika, powinny swoją decyzję o udziale w zajęciach skonsultować z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższych wskazań. W czasie każdych warsztatów Uczestnik ma prawo do odmowy odpowiedzi na pytania oraz odmowy udziału w proponowanych ćwiczeniu/ćwiczeniach, jeśli zachodzi obawa, iż mogłyby one negatywnie wpłynąć na jego zdrowie lub stan emocjonalny. Osoby w trakcie leczenia
psychiatrycznego, pobierające leki psychotropowe nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Podczas zajęć obowiązują zasady niestosowania przemocy, nieużywania alkoholu i środków odurzających.

§ 3 Płatność

Udział w warsztatach jest odpłatny. Koszt uczestnictwa w poszczególnych warsztatach jest każdorazowo określany przy opisie danego warsztatu znajdującym się na stronie internetowej Organizatora www.hannasobkowska.pl w dziale „aktualności”. Zgłaszający obowiązany jest do wpłaty części ceny za warsztat, o której mowa § 3 pkt 3 i 4 Regulaminu. Wpłaty należy dokonać przelewem
bankowym na konto bankowe Organizatora – nr konta: MBank 60 1140 2017 0000 4002 0305 4780 (w tytule wpisując imię i nazwisko oraz nazwę zajęć). Możliwe jest także dokonanie płatności gotówką, jednakże tylko w przypadku wcześniejszej zgody Organizatora. Uczestnik obowiązany jest do uiszczenia całości opłaty za dany warsztat najpóźniej w dniu zajęć albo dniu, w którym odbyły się ostatnie zajęcia w ramach warsztatów, objętych umową zawartą pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym.

§ 4 Odwołanie lub zmiana terminu warsztatów przez Organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmian w rozkładzie zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, np. z powodu gdyby liczba uczestników nie pozwalała na pokrycie kosztów organizacji danych zajęć. W sytuacji opisanej powyżej Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej części ceny  za odwołane zajęcia lub możliwość wyboru innych zajęć dostępnych w aktualnej ofercie SYNCHRONII.

§ 5 Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w warsztatach lub rezygnacji z udziału w nich, Zgłaszający może wskazać inną osobę, która weźmie udział w warsztatach zamiast osoby rezygnującej. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach na 3 tygodnie przed warsztatem, wniesiona część opłaty za warsztat podlega zwrotowi. Jeśli rezygnacja nastąpi po tym terminie lub gdy uczestnik nie zjawi się na warsztatach – wniesiona część opłaty nie zostanie zwrócona, a Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo otrzymania Bonu o wartości części opłaty, wniesionej za warsztat. Bon powinien być zrealizowany w terminie 3 miesięcy od daty jego wydania. W przypadku braku realizacji bonu we wskazanym terminie, prawo do jego wykorzystania wygasa. Realizacja Bonu polega na możliwości skorzystania w okresie jego ważności z oferty warsztatów, na które wcześniej zgłosił się Uczestnik (przeznaczenie wartości Bonu, na pokrycie części kwoty warsztatów, na jaką opiewa Bon), dostępnej na stronie internetowej www.hannasobkowska.pl pod warunkiem dostępności wolnych miejsc na warsztaty oraz organizacji tych warsztatów w terminie ważności Bonu. Bony te podlegają takim samym zasadom realizacji jak Bony Upominkowe Synchronii (patrz § 6).

§ 6  Bony Podarunkowe Synchronii

1. Istnieje możliwość zakupu Bonu Podarunkowego na warsztaty Synchronii.
2. Dostępne są 2 wersje Bonów Podarunkowych, w cenach: 350 zł i 600 zł.
3. Płatność Bonem Podarunkowym za udział w warsztatach jest możliwa, gdy wartość bonu jest zbliżona do ceny za warsztat (30 zł różnicy). W innych przypadkach – gdy cena warsztatu/sesji jest wyższa lub niższa niż cena Bonu, o formie zrealizowania bonu podarunkowego decyduje Organizator.
4. W przypadku warsztatów o wartości wyższej o więcej niż 30 zł, niż wartość Bonu, możliwe jest dokonanie przez Uczestnika dopłaty do wartości warsztatów. Organizator nie zwraca, ani w żaden inny sposób nie refunduje różnicy między ceną warsztatów/sesji, a ceną bonu.
5. Bon podarunkowy jest imienny i wydawany/wysyłany po uiszczeniu ceny za niego.
6. Posiadacz bonu, w celu wzięcia udziału w warsztatach, zbliżonych cenowo z jego ceną, po wybraniu interesującego go warsztatu wysyła mail ze zgłoszeniem i informacją do Organizatora, że płatność za warsztat odbędzie się poprzez skorzystanie z Bonu Podarunkowego. Zgłoszenie mailem na warsztaty z podaniem informacji o chęci wykorzystania Bonu jest jednoznaczne z realizacją Bonu.
W przypadku nie przybycia na warsztaty, na które zgłosił się Posiadacz Bonu, nie ma możliwości wykorzystania Bonu na inne warsztaty.
7. Bon Podarunkowy jest ważny zgodnie z datą, zamieszczoną na Bonie, z zastrzeżeniem, że wykorzystać go może tylko jedna osoba i tylko jeden raz.

§ 7 Prawo odstąpienia, procedury reklamacyjne

I. Prawo odstąpienia. Zgłaszający, który zawarł umowę w ramach SYNCHRONIA drogą elektroniczną (za pomocą formularza internetowego lub poprzez wysłanie maila), bądź telefonicznie, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, chyba że w okresie czasu wyznaczonym przez ten termin brał już udział
w warsztatach. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zgłaszający musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą na adres: Hanna Sobkowska, SYNCHRONIA Czasoprzestrzeń Inspiracji 64-115 Wilkowice, ul. Mleczna 21 lub pocztą elektroniczną: biuro@synchronia.pl. Zgłaszający może
także skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. Jeżeli Zgłaszający złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Organizator przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Zgłaszający, chyba że Zgłaszający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

II. Procedury reklamacyjne

Zgłaszający/Uczestnik może składać reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Organizatora. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Hanna Sobkowska, Synchronia Czasoprzestrzeń Inspiracji, 64-115 Wilkowice, ul. Mleczna lub pocztą elektroniczną: biuro@synchronia.pl. Reklamacja oprócz zawiadomienia o wadzie, może zawierać następujące informacje:
– datę zawarcia umowy
– określenie rodzaju warsztatów, których reklamacja dotyczy
– określenie przedmiotu reklamacji
– metodę płatności oraz cenę
– sformułowanie żądania.
Reklamacja może zostać złożona w terminie 30 dni od ostatniego dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji lub od dnia uzyskania informacji o zdarzeniu. W przypadku złożenia reklamacji Organizator jest zobowiązany rozpatrzyć Reklamację w terminie do 14 dni od
dnia jej zgłoszenia. Jeśli Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, iż uznał ją za uzasadnioną. Odpowiedź na Reklamację powinna zostać udzielona w formie właściwej dla formy jej złożenia, chyba że składający złoży inną dyspozycję. Odpowiedź na Reklamację powinna zawierać:
– uzasadnienie faktyczne i prawne, jeśli wymaga tego charakter podnoszonych
zarzutów
– wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu
– wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Zgłaszający/Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń przed Sądem powszechnym.

§ 8 Polityka prywatności

Dokonując zgłoszenia udziału w warsztatach Zgłaszający wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych SYNCHRONII oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Dotyczy to także osób wysyłających pytania odnośnie warsztatów i zapisujących na newsletter SYNCHRONII. Osobom wymienionym w pkt 1
przysługuje prawo do wglądu oraz poprawiania podanych danych osobowych poprzez zgłoszenie zmian na adres mailowy:biuro@synchronia.com.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do korzystania z serwisu. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2014 r., poz.1182 z późń. zm.). Powierzone dane są wykorzystywane przez administratora danych wyłącznie w celu informowania o nowych warsztatach, zajęciach indywidualnych i promocjach oferowanych przez SYNCHRONIĘ. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wymienione w § 9.

§ 9 Przepisy końcowe

Zabronione jest bez zgody Organizatora kopiowanie oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji, danych i innych treści udostępnionych na stronie internetowej SYNCHRONII, z wyjątkiem dozwolonego użytku wynikającego z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również udostępnianie ich osobom trzecim bez wyraźnej, pisemnej zgody Organizatora. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie 7 dni od momentu udostępnienia go na stronie internetowej Organizatora www.synchronia.com.pl, w miejscu odbywania się warsztatów i powiadomienia Zgłaszających, którzy zawarli umowy na warsztaty, które jeszcze nie zostały przeprowadzone. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

  • Administratorem danych osobowych Klienta jest SYNCHRONIA Czasoprzestrzeń Inspiracji (NIP 7391907830, REGON 301211540, adres: 64-115 Wilkowice, ul. Mleczna 2).
  • Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji warsztatów, na które zapisał się Klient, w celu wysyłki informacji dotyczących warsztatów, o które zapytania wysyła Klient, w celu wysyłki materiałów informacyjnych po warsztatach oraz w celu wysyłki newslettera (dla Klientów zapisanych na newsletter).
  • Administrator przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy); dane do wysyłki informacji dotyczących warsztatów, o które zapytania wysyła Klient: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu; dane, w celu wysyłki materiałów informacyjnych po warsztatach: imię, nazwisko, adres e-mail; dane w celu wysyłki newslettera (dla Klientów zapisanych na newsletter): imię, adres e-mail.
  • Odbiorcą danych osobowych Klienta, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi zamówionej przez Klienta jest: SYNCHRONIA Czasoprzestrzeń Inspiracji (NIP 7391907830, REGON 301211540, adres: 64-115 Wilkowice, ul. Mleczna 2) oraz ADMIN.NET.PL S.C. Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez wymienione podmioty jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi lub do dokonania płatności elektronicznej.
  • Dane osobowe Klienta będą przechowywane od momentu zgłoszenia na warsztaty, sesje coachingowe, grupy rozwojowe, wysłania zapytania o powyższe lub od momentu ich realizacji, do czasu dopełnienia wszystkich, niezbędnych czynności, w szczególności związanych z: odpowiedziami na zapytania Klienta związane z warsztatami, coachingiem, grupami rozwojowymi, z realizacją warsztatów, coachingu, grup rozwojowych, wysyłką e-mail materiałów będących nieodłączną częścią warsztatów (nie później niż 7 dni po warsztatach), wysyłką ofert warsztatów, sesji coachingowych o które prosi Klient, wysyłką e-mail zasad grup rozwojowych, sesji coachingowych, wysyłką newslettera (pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na otrzymywanie). Będą one przechowywane w książkach adresowych podmiotów, w szczególności: serwis Fresh Mail (dotyczy wyłącznie Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera), ADMIN.NET.PL S.C. (książka adresowa skrzynki e-mail: sklep@greendragonfly.pl). SYNCHRONIA Czasoprzestrzeń Inspiracji posiada podpisane umowy o powierzenie  przetwarzania danych osobowych Klientów z powyższymi podmiotami.
  • Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  • Klient posiada prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Załącznik nr 1 – WZÓR PISEMNEGO OŚWIADCZENIA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH STANOWIĄCEGO ZGODĘ NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W WARSZTATACH PROWADZONYCH W RAMACH SYNCHRONIA CZASOPRZESTRZEŃ INSPIRACJI
………………………………………………..(imię i nazwisko)
………………………………………………..(adres zamieszkania)
………………………………………………..

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW NIELETNICH
Niniejszym wyrażam zgodę na uczestnictwo małoletniego syna/córki ……………………………………………….., PESEL ……………………………………………….. w warsztatachn prowadzonych w ramach SYNCHRONIA Czasoprzestrzeń Inspiracji.?Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem warsztatów i biorę pełną odpowiedzialność za uczestnictwo małoletniego syna/córki w warsztatach prowadzonych w ramach SYNCHRONIA Czasoprzestrzeń Inspiracji i w przypadku zaistnienia jakichkolwiek szkód lub urazów mojego syna/córki lub osoby trzeciej w czasie trwania warsztatów organizowanych w ramach SYNCHRONII, nie będę wysuwał/a jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora. Oświadczam również, iż biorę pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne wyrządzone przez małoletniego syna/córkę podczas trwania warsztatów organizowanych przez SYNCHRONII i zobowiązuję się do ich naprawienia w terminie określonym w
wezwaniu przesłanym przez Organizatora. Oświadczam, że małoletni syn/córka znajduje się w doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej i nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do jego uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez SYNCHRONIĘ. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej art. 272 Kodeksu karnego za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym
podpisem. Oświadczam, że zapoznałam/-em się i akceptuję zasady oświadczenia.
…………………………………………………………………………..(miejscowość , data) (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)
Zapoznałem się z treścią oświadczenia
…………………………………………………
(czytelny podpis uczestnika)

Załącznik nr 2 – FORMULARZ ZGODY NA UTRWALANIE, WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
……………….., dn. ………………..
ZGODA NA UTRWALENIE, WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Ja, niżej podpisany/a …………………………., zamieszkały/a w …………………………………..ul. …………………………….., nr PESEL………………………., na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.), udzielam zezwolenia na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku małoletniego syna/córki(*) ……………………………….. przez Hanna Sobkowska Synchronia Czasoprzestrzeń Inspiracji, NIP 7391907830, REGON 301211540, adres: 64-115 Wilkowice, ul. Mleczna 2 zwaną Organizatorem. Niniejsza zgoda obejmuje w
szczególności:
a) utrwalanie wizerunku podczas warsztatów Synchronia Czasoprzestrzeń
Inspiracji
b) publikację wizerunku w:
– mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej
Organizatora,
– broszurach, ulotkach, Newsletterze wydawanych przez Organizatora itp.
– prasie
c) wykorzystanie wizerunku w celach promocji i reklamy oraz w celach
informacyjnych
d) prawo wprowadzania wizerunku do pamięci komputera oraz do baz danych
Organizatora.
Oświadczam, iż wykorzystanie wizerunku
………………………………………………….. zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

……………………………..
podpis Uczestnika/rodzica lub
opiekuna prawnego

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3 – WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY BĘDĄCY ZAŁĄCZNIKIEM
DO USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA „Prawo odstąpienia od
umowy”.
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1] Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo
wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3] Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
[4] [5] [6] – Instrukcja wypełniania:
[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie: „w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy”; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy”; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym
weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy”; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części”; w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy”. [2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail. [3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej
[proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). [4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w
przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej”. [5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
a) proszę wpisać: – „Odbierzemy rzecz”; lub – „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub … [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni”;
b) proszę wpisać: – „Ponosimy koszty zwrotu rzeczy”; – „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy”; – Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: … PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około … PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub ? – Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”; oraz
c) proszę wpisać: „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy”. [6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej
objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy”.

Załącznik nr 4 – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY BĘDĄCY ZAŁĄCZNIKIEM DO
USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpieniaod umowy) – Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i
adres e-mail]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Ja/My(*)
………………………………………………………………………………….
……………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
……………………………………………………………………………………………………………………………umow y dostawy następujących rzeczy(*)
……………………………………………………………………………………………………………………………..umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
świadczenie następującej usługi(*)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres konsumenta(-ów)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji
papierowej) ………………………………………………………………………………….
Data ……………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Polityka plików „cookies”:SYNCHRONIA CZASOPRZESTRZEŃ INSPIRACJI informuje, iż w celu ułatwienia korzystania z portalu www.hannasobkowska.pl, wykorzystuje mechanizm zwany „cookies”, polegający na zapisywaniu krótkich informacji tekstowych na dysku użytkownika.
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”. Na podstawie plików cookies nie jest ustalana tożsamość użytkowników i nie służą one identyfikacji użytkowników. Pliki „cookies” wykorzystywane są wyłącznie w celach statystycznych.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest Hanna Sobkowska Synchronia Czasoprzestrzeń Inspiracji, NIP 7391907830, REGON 301211540, adres: 64-115 Wilkowice, ul. Mleczna 2. Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także współpracujące z Hanną Sobkowską podmioty, m.in. reklamodawcy i partnerzy.

a) Czym są pliki „cookies”?

Ciasteczka to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do jego
preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

b) Jakie rodzaje plików „cookie” są wykorzystywane w serwisie?

„Cookies” sesyjne – plikami tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies” stałe – pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich
ręcznego usunięcia. „Cookies” podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji użytkownika, w momencie, gdy dokonuje zakupów.

c) Do czego używane są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają analizę odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom możliwe jest nieustanne polepszanie nawigacji po serwisie oraz poprawa jakości oferowanych usług.

d) Usuwanie i wyłączanie plików cookies.

Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików „cookies” lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies. Ustawienia
przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).