Regulamin

Regulamin warsztatów prowadzonych w ramach SYNCHRONIA Czasoprzestrzeń
Inspiracji

§ 1 Postanowienia ogólne.
§ 2 Warunki uczestnictwa w warsztatach.
§ 3 Płatność.
§ 4 Odwołanie lub zmiana terminu warsztatów przez Organizatora.
§ 5 Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach.
§ 6 Procedury reklamacyjne.
§ 7 Polityka prywatności.
§ 8 Przepisy końcowe.
Załącznik nr 1 – WZÓR PISEMNEGO OŚWIADCZENIA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH STANOWIĄCEGO ZGODĘ NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W WARSZTATACH PROWADZONYCH W RAMACH SYNCHRONIA CZASOPRZESTRZEŃ INSPIRACJI
Załącznik nr 2 – FORMULARZ ZGODY NA UTRWALANIE, WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Polityka plików „cookies”

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin warsztatów zwany dalej Regulaminem określa zasady udziału w zajęciach prowadzonych w ramach SYNCHRONIA Czasoprzestrzeń Inspiracji zwanej dalej SYNCHRONIA. Organizatorem warsztatów odbywających się pod adresem przy ul. Klonowicza 14/5, 64-100 Leszno jest Hanna Sobkowska Synchronia Czasoprzestrzeń Inspiracji, NIP 7391907830, REGON 301211540, adres: 64-115 Wilkowice, ul. Mleczna 2, zwana dalej Organizatorem, która prowadzi działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem rejestrowym 1396. Adres do korespondencji: 64-115 Wilkowice, ul. Mleczna 2. Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, który dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.synchronia.com.pl i zobowiązanie do przestrzegania go przez Uczestnika zajęć. Uczestnikiem jest osoba uprawniona, na podstawie zawartej umowy, do uczestnictwa w przynajmniej jednych warsztatach. Zgłaszającym jest osoba, która wyraziła chęć uczestnictwa w warsztatach poprzez formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej
Organizatora www.synchronia.com.pl, wysłanie maila na adres biuro@synchronia.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 669 89 02 71 lub bezpośrednio u Organizatora. Warsztaty oznaczają warsztaty grupowe oraz zajęcia indywidualne wskazane w sposób szczegółowy na stronie internetowej Organizatora www.hannasobkowska.pl. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach.

Właścicielem i administratorem serwisu www.synchronia.com.pl oraz administratorem danych osobowych jest Organizator. Do korzystania ze strony internetowej wymagane są: przeglądarka internetowa z obsługą JavaScript, zalecana rozdzielczość – minimum 1024×768. Brak spełnienia wymagań określonych w niniejszym punkcie może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Uczestników oraz innych użytkowników. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu do przygotowania treści bezprawnych, działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

§ 2 Warunki uczestnictwa w warsztatach

Uczestnikami warsztatów dla dorosłych mogą być jedynie osoby powyżej 14 roku życia. Do udziału osób niepełnoletnich w warsztatach prowadzonych w ramach SYNCHRONIA wymagane jest zgłoszenie przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz złożenie przez nich pisemnego oświadczenia. Wzór pisemnego oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych dostępny jest na stronie internetowej
Organizatora i stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zgłoszenie chęci uczestnictwa oraz dokonanie wpłaty części ceny za warsztaty, w terminie określonym przez Organizatora, na konto bankowe Organizatora wskazane w § 3 Regulaminu. Wpłata części ceny za warsztat, stanowi rezerwację miejsca na warsztatach. Wysokość części ceny, będącej rezerwacją miejsca na warsztatach, określona jest indywidualnie do każdych warsztatów i zawarta w dziale „najbliższe warsztaty” na stronie internetowej Organizatora www.hannasobkowska.pl. W przypadku, gdy zgłoszonych Uczestników jest więcej niż miejsc na warsztatach, o rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat części ceny za warsztaty. Utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika biorącego udział w warsztatach jest możliwe jedynie pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody Uczestnika, a w przypadku osób niepełnoletnich, zgody rodziców lub opiekunów prawnych (formularz zgody stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu). Plan zajęć przeprowadzanych w ramach SYNCHRONII dostosowany jest pod względem programowym i organizacyjnym do zainteresowań, potrzeb, wieku uczestników, a także omówiony ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu, programu, harmonogramu i Regulaminu. Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego, zarówno w czasie zajęć jak i pomiędzy nimi. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego, osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat przeżyły kryzys emocjonalny, cierpią na zaburzenia depresyjne lub mają rozpoznane choroby, przy których uczestnictwo w warsztatach może mieć wpływ na pogorszenie stanu zdrowia uczestnika, powinny swoją decyzję o udziale w zajęciach skonsultować z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższych wskazań. W czasie każdych warsztatów Uczestnik ma prawo do odmowy odpowiedzi na pytania oraz odmowy udziału w proponowanych ćwiczeniu/ćwiczeniach, jeśli zachodzi obawa, iż mogłyby one negatywnie wpłynąć na jego zdrowie lub stan emocjonalny. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego, pobierające leki psychotropowe nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Podczas zajęć obowiązują zasady niestosowania przemocy, nieużywania alkoholu i środków odurzających.

§ 3 Płatność

Udział w warsztatach jest odpłatny. Koszt uczestnictwa w poszczególnych warsztatach jest każdorazowo określany przy opisie danego warsztatu znajdującym się na stronie internetowej Organizatora www.hannasobkowska.pl w dziale „aktualności”. Zgłaszający obowiązany jest do wpłaty części ceny za warsztat (opłata rezerwacyjna), o której mowa § 3 pkt 3 i 4 Regulaminu. Opłatę rezerwacyjną należy uiścić przelewem bankowym na konto bankowe Organizatora – nr konta: MBank 60 1140 2017 0000 4002 0305 4780 (w tytule wpisując imię i nazwisko oraz nazwę zajęć). Możliwe jest także dokonanie wpłaty rezerwacyjnej gotówką, jednakże tylko w przypadku wcześniejszej zgody Organizatora. Uczestnik obowiązany jest do uiszczenia pozostałej kwoty za dany warsztat najpóźniej w dniu zajęć albo dniu, w którym odbyły się ostatnie zajęcia w ramach warsztatów, objętych umową zawartą pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym.

§ 4 Odwołanie lub zmiana terminu warsztatów przez Organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmian w rozkładzie zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, np. z powodu gdyby liczba uczestników nie pozwalała na pokrycie kosztów organizacji danych zajęć. W sytuacji opisanej powyżej Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rezerwacyjnej za odwołane zajęcia lub możliwość wyboru innych zajęć dostępnych w aktualnej ofercie SYNCHRONII.

§ 5 Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach

Rezygnacja z zajęć wymaga formy pisemnej na biuro@synchronia.pl lub smsem na nr 669890271. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w warsztatach lub rezygnacji z udziału w nich, osoba rezygnująca zawsze może wskazać inną osobę, która weźmie udział w warsztatach zamiast niej.
W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach na więcej niż 14 dni przed warsztatem, opłata rezerwacyjna jest zwracana osobie, która zgłosiła się na warsztat. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach na mniej niż 14 dni przed warsztatem, jednak nie później niż 5 dni – opłata rezerwacyjna za warsztat nie podlega zwrotowi, ale może zostać wykorzystana na poczet kolejnego terminu warsztatów. Jeśli rezygnacja nastąpi 5 lub mniej dni przed warsztatem, albo gdy uczestnik nie zjawi się na warsztatach, opłata rezerwacyjna za warsztat nie zostaje zwrócona.

§ 6  Bony Podarunkowe Synchronii

1. Istnieje możliwość zakupu Bonu Podarunkowego na warsztaty Synchronii.
2. Dostępne są 2 wersje Bonów Podarunkowych, w cenach: 550 zł i 700 zł.
3. Płatność Bonem Podarunkowym za udział w warsztatach jest możliwa, gdy wartość bonu jest równa cenie warsztatów. W przypadku, gdy cena warsztatu/sesji jest wyższa niż cena Bonu, możesz skorzystać z bonu opłacając nim część warsztatów/sesji, na resztę kwoty robiąc dopłatę.
4. Organizator nie zwraca, ani w żaden inny sposób nie refunduje różnicy między ceną warsztatów/sesji, a ceną bonu.
5. Bon podarunkowy jest imienny i wydawany/wysyłany po uiszczeniu ceny za niego. Istnieje możliwość przekazania bonu innej osobie, w przypadku niemożności jego wykorzystania przez osobę, na którą był wystawiony. O takim przypadku należy mailowo poinformować organizatora.
6. Posiadacz bonu, w celu wzięcia udziału w warsztatach, po wybraniu interesującego go warsztatu wysyła mail ze zgłoszeniem i informacją do Organizatora, że płatność za warsztat odbędzie się poprzez skorzystanie z Bonu Podarunkowego. Zgłoszenie mailem na warsztaty z podaniem informacji o chęci wykorzystania Bonu jest jednoznaczne z realizacją Bonu.
W przypadku nie przybycia na warsztaty, na które zgłosił się Posiadacz Bonu, nie ma możliwości wykorzystania Bonu na inne warsztaty.
7. Bon Podarunkowy jest ważny zgodnie z datą, zamieszczoną na Bonie, z zastrzeżeniem, że wykorzystać go może tylko jedna osoba i tylko jeden raz.

§ 7 Procedury reklamacyjne

Zgłaszający/Uczestnik może składać reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Organizatora. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Hanna Sobkowska, Synchronia Czasoprzestrzeń Inspiracji, 64-115 Wilkowice, ul. Mleczna lub pocztą elektroniczną: biuro@synchronia.pl. Reklamacja oprócz zawiadomienia o wadzie, może zawierać następujące informacje:
– datę zawarcia umowy
– określenie rodzaju warsztatów, których reklamacja dotyczy
– określenie przedmiotu reklamacji
– metodę płatności oraz cenę
– sformułowanie żądania.
Reklamacja może zostać złożona w terminie 30 dni od ostatniego dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji lub od dnia uzyskania informacji o zdarzeniu. W przypadku złożenia reklamacji Organizator jest zobowiązany rozpatrzyć Reklamację w terminie do 14 dni od
dnia jej zgłoszenia. Jeśli Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, iż uznał ją za uzasadnioną. Odpowiedź na Reklamację powinna zostać udzielona w formie właściwej dla formy jej złożenia, chyba że składający złoży inną dyspozycję. Odpowiedź na Reklamację powinna zawierać:
– uzasadnienie faktyczne i prawne, jeśli wymaga tego charakter podnoszonych
zarzutów
– wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu
– wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Zgłaszający/Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń przed Sądem powszechnym.

§ 8 Polityka prywatności

Dokonując zgłoszenia udziału w warsztatach Zgłaszający wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych SYNCHRONII oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Dotyczy to także osób wysyłających pytania odnośnie warsztatów i zapisujących na newsletter SYNCHRONII. Osobom wymienionym w pkt 1
przysługuje prawo do wglądu oraz poprawiania podanych danych osobowych poprzez zgłoszenie zmian na adres mailowy:biuro@synchronia.com.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do korzystania z serwisu. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2014 r., poz.1182 z późń. zm.). Powierzone dane są wykorzystywane przez administratora danych wyłącznie w celu informowania o nowych warsztatach, zajęciach indywidualnych i promocjach oferowanych przez SYNCHRONIĘ. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wymienione w § 9.

§ 9 Przepisy końcowe

Zabronione jest bez zgody Organizatora kopiowanie oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji, danych i innych treści udostępnionych na stronie internetowej SYNCHRONII, z wyjątkiem dozwolonego użytku wynikającego z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również udostępnianie ich osobom trzecim bez wyraźnej, pisemnej zgody Organizatora. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie 7 dni od momentu udostępnienia go na stronie internetowej Organizatora www.synchronia.com.pl, w miejscu odbywania się warsztatów i powiadomienia Zgłaszających, którzy zawarli umowy na warsztaty, które jeszcze nie zostały przeprowadzone. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

  • Administratorem danych osobowych Klienta jest SYNCHRONIA Czasoprzestrzeń Inspiracji (NIP 7391907830, REGON 301211540, adres: 64-115 Wilkowice, ul. Mleczna 2).
  • Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji warsztatów, na które zapisał się Klient, w celu wysyłki informacji dotyczących warsztatów, o które zapytania wysyła Klient, w celu wysyłki materiałów informacyjnych po warsztatach oraz w celu wysyłki newslettera (dla Klientów zapisanych na newsletter).
  • Administrator przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy); dane do wysyłki informacji dotyczących warsztatów, o które zapytania wysyła Klient: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu; dane, w celu wysyłki materiałów informacyjnych po warsztatach: imię, nazwisko, adres e-mail; dane w celu wysyłki newslettera (dla Klientów zapisanych na newsletter): imię, adres e-mail.
  • Odbiorcą danych osobowych Klienta, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi zamówionej przez Klienta jest: SYNCHRONIA Czasoprzestrzeń Inspiracji (NIP 7391907830, REGON 301211540, adres: 64-115 Wilkowice, ul. Mleczna 2) oraz ADMIN.NET.PL S.C. Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez wymienione podmioty jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi lub do dokonania płatności elektronicznej.
  • Dane osobowe Klienta będą przechowywane od momentu zgłoszenia na warsztaty, sesje coachingowe, grupy rozwojowe, wysłania zapytania o powyższe lub od momentu ich realizacji, do czasu dopełnienia wszystkich, niezbędnych czynności, w szczególności związanych z: odpowiedziami na zapytania Klienta związane z warsztatami, coachingiem, grupami rozwojowymi, z realizacją warsztatów, coachingu, grup rozwojowych, wysyłką e-mail materiałów będących nieodłączną częścią warsztatów (nie później niż 7 dni po warsztatach), wysyłką ofert warsztatów, sesji coachingowych o które prosi Klient, wysyłką e-mail zasad grup rozwojowych, sesji coachingowych, wysyłką newslettera (pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na otrzymywanie). Będą one przechowywane w książkach adresowych podmiotów, w szczególności: serwis Fresh Mail (dotyczy wyłącznie Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera), ADMIN.NET.PL S.C. (książka adresowa skrzynki e-mail: sklep@greendragonfly.pl). SYNCHRONIA Czasoprzestrzeń Inspiracji posiada podpisane umowy o powierzenie  przetwarzania danych osobowych Klientów z powyższymi podmiotami.
  • Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  • Klient posiada prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Załącznik nr 1 – WZÓR PISEMNEGO OŚWIADCZENIA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH STANOWIĄCEGO ZGODĘ NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W WARSZTATACH PROWADZONYCH W RAMACH SYNCHRONIA CZASOPRZESTRZEŃ INSPIRACJI
………………………………………………..(imię i nazwisko)
………………………………………………..(adres zamieszkania)
………………………………………………..

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW NIELETNICH
Niniejszym wyrażam zgodę na uczestnictwo małoletniego syna/córki ……………………………………………….., PESEL ……………………………………………….. w warsztatachn prowadzonych w ramach SYNCHRONIA Czasoprzestrzeń Inspiracji.?Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem warsztatów i biorę pełną odpowiedzialność za uczestnictwo małoletniego syna/córki w warsztatach prowadzonych w ramach SYNCHRONIA Czasoprzestrzeń Inspiracji i w przypadku zaistnienia jakichkolwiek szkód lub urazów mojego syna/córki lub osoby trzeciej w czasie trwania warsztatów organizowanych w ramach SYNCHRONII, nie będę wysuwał/a jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora. Oświadczam również, iż biorę pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne wyrządzone przez małoletniego syna/córkę podczas trwania warsztatów organizowanych przez SYNCHRONII i zobowiązuję się do ich naprawienia w terminie określonym w
wezwaniu przesłanym przez Organizatora. Oświadczam, że małoletni syn/córka znajduje się w doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej i nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do jego uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez SYNCHRONIĘ. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej art. 272 Kodeksu karnego za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym
podpisem. Oświadczam, że zapoznałam/-em się i akceptuję zasady oświadczenia.
…………………………………………………………………………..(miejscowość , data) (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)
Zapoznałem się z treścią oświadczenia
…………………………………………………
(czytelny podpis uczestnika)

Załącznik nr 2 – FORMULARZ ZGODY NA UTRWALANIE, WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
……………….., dn. ………………..
ZGODA NA UTRWALENIE, WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Ja, niżej podpisany/a …………………………., zamieszkały/a w …………………………………..ul. …………………………….., nr PESEL………………………., na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.), udzielam zezwolenia na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku małoletniego syna/córki(*) ……………………………….. przez Hanna Sobkowska Synchronia Czasoprzestrzeń Inspiracji, NIP 7391907830, REGON 301211540, adres: 64-115 Wilkowice, ul. Mleczna 2 zwaną Organizatorem. Niniejsza zgoda obejmuje w
szczególności:
a) utrwalanie wizerunku podczas warsztatów Synchronia Czasoprzestrzeń
Inspiracji
b) publikację wizerunku w:
– mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej
Organizatora,
– broszurach, ulotkach, Newsletterze wydawanych przez Organizatora itp.
– prasie
c) wykorzystanie wizerunku w celach promocji i reklamy oraz w celach
informacyjnych
d) prawo wprowadzania wizerunku do pamięci komputera oraz do baz danych
Organizatora.
Oświadczam, iż wykorzystanie wizerunku
………………………………………………….. zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

……………………………..
podpis Uczestnika/rodzica lub
opiekuna prawnego

(*) Niepotrzebne skreślić.

Polityka plików „cookies”:SYNCHRONIA CZASOPRZESTRZEŃ INSPIRACJI informuje, iż w celu ułatwienia korzystania z portalu www.hannasobkowska.pl, wykorzystuje mechanizm zwany „cookies”, polegający na zapisywaniu krótkich informacji tekstowych na dysku użytkownika.
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”. Na podstawie plików cookies nie jest ustalana tożsamość użytkowników i nie służą one identyfikacji użytkowników. Pliki „cookies” wykorzystywane są wyłącznie w celach statystycznych.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest Hanna Sobkowska Synchronia Czasoprzestrzeń Inspiracji, NIP 7391907830, REGON 301211540, adres: 64-115 Wilkowice, ul. Mleczna 2. Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także współpracujące z Hanną Sobkowską podmioty, m.in. reklamodawcy i partnerzy.

a) Czym są pliki „cookies”?

Ciasteczka to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do jego
preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

b) Jakie rodzaje plików „cookie” są wykorzystywane w serwisie?

„Cookies” sesyjne – plikami tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies” stałe – pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich
ręcznego usunięcia. „Cookies” podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji użytkownika, w momencie, gdy dokonuje zakupów.

c) Do czego używane są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają analizę odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom możliwe jest nieustanne polepszanie nawigacji po serwisie oraz poprawa jakości oferowanych usług.

d) Usuwanie i wyłączanie plików cookies.

Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików „cookies” lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies. Ustawienia
przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).